Zamieszanie wokół Usteckiego Towarzystwa Tenisowego, czyli z igły widły.

Zamieszanie wokół Usteckiego Towarzystwa Tenisowego, czyli z igły widły.

  Wszystko zaczęło się od artykułu w Głosie Pomorza: Pomysły ustczan do Budżetu Obywatelskiego 2020 (zdjęcia) "W czwartek odbyło...

Odpady na pod usteckich polach ?

Odpady na pod usteckich polach ?

Po ostatnich wydarzeniach związanych z warszawską oczyszczalnią Czajka i wywozu odpadów, społeczeństwo zaczęło dokładniej rozglądać się po...

Tory do portu - nowa koncepcja Ustki Zachodniej. Cz. 1

Tory do portu - nowa koncepcja Ustki Zachodniej. Cz. 1

W planie SMPZ wariancie 2.3 planuje się położenie 5 km odcinka torów z firmy MOWI ( dawniej Morpol) w Duninowie do nowo wybudowanego mola,...

Ustka zadłużona na 30 mln.

Ustka zadłużona na 30 mln.

Na dzisiejsze sesji radni podjęli decyzje o emisji obligacji na sumę prawie 24 mln zł Celem tej emisji jest sfinansowanie planowanego...

Petycja portowa 25 Ustczań.

Petycja portowa 25 Ustczań.

Wprowadzenie. W związku z już podjętymi decyzjami stosownych władz i instytucji publicznych, zakładamy że przebudowa portu w Ustce...

Debata - Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.

Debata - Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.

17 września odbyły się spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.. Dokumenty: Projekt Strategii...

Usteckie centrum przesiadkowe - wizualizacje.

Usteckie centrum przesiadkowe - wizualizacje.

Odnotowujemy wiele zapytań czytelników, jak będzie wyglądał ustecki węzeł przesiadkowy po wybudowaniu. Przedstawiamy podwójne zdjęcia...

Deszcz podmył zejścia na plażę zachodnią w Ustce.

Deszcz podmył zejścia na plażę zachodnią w Ustce.

Dostaliśmy informacje od czytelnika o sporych podeszczowych zniszczeniach przy nowo wybudowanym  zejściu na zachodnia plażę. W dwóch...

Koncepcji zagospodarowania Parku im. Jana Pawła II w Ustce

Koncepcji zagospodarowania Parku im. Jana Pawła II w Ustce

Spotkanie rozpoczęło się długim wykładem wraz z historią jak ewaluował pomysł zagospodarowania tego miejsca. Jak się okazało w trakcie...

Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym

Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym

Przełowienie, eutrofizacja czy rosnące zanieczyszczenie m.in. plastikiem to tylko niektóre „choroby” trapiące Bałtyk. Konsekwencje ich...

 • Zamieszanie wokół Usteckiego Towarzystwa Tenisowego, czyli z igły widły.

  Zamieszanie wokół Usteckiego...

  poniedziałek, 14, październik 2019 09:11
 • Odpady na pod usteckich polach ?

  Odpady na pod usteckich polach ?

  piątek, 27, wrzesień 2019 08:49
 • Tory do portu - nowa koncepcja Ustki Zachodniej. Cz. 1

  Tory do portu - nowa koncepcja Ustki...

  sobota, 21, wrzesień 2019 11:36
 • Ustka zadłużona na 30 mln.

  Ustka zadłużona na 30 mln.

  piątek, 20, wrzesień 2019 09:07
 • Petycja portowa 25 Ustczań.

  Petycja portowa 25 Ustczań.

  czwartek, 19, wrzesień 2019 01:57
 • Debata - Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.

  Debata - Strategia Rozwoju Portu...

  środa, 18, wrzesień 2019 08:10
 • Usteckie centrum przesiadkowe - wizualizacje.

  Usteckie centrum przesiadkowe -...

  wtorek, 17, wrzesień 2019 00:19
 • Deszcz podmył zejścia na plażę zachodnią w Ustce.

  Deszcz podmył zejścia na plażę...

  wtorek, 17, wrzesień 2019 00:07
 • Koncepcji zagospodarowania Parku im. Jana Pawła II w Ustce

  Koncepcji zagospodarowania Parku im....

  poniedziałek, 16, wrzesień 2019 23:43
 • Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym

  Przedwyborcza debata o kryzysie...

  poniedziałek, 16, wrzesień 2019 23:31
 1. Wprowadzenie.

W związku z już podjętymi decyzjami stosownych władz i instytucji publicznych, zakładamy że

przebudowa portu w Ustce będzie przeprowadzona na warunkach określonych umową o munerze 00002-6520.12-ORll0000l/17, dotyczącą dofinansowania z funduszu UE i datowaną na 21.05.2018r. Oraz zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach aplikacyjnych, w tym wnioskiem o dofinansowanie zawierającym m.in. stosowne i wşmragane studitun wykonalności dla tej inwestycji. Wszystkie vwv. dokumenty są dokumentami z prawem dostępu do informacji publicznej. Zakładamy także, iż zarówno radni Rady Miasta Ustka, jak i Pan Bumristrz znają te dokumenty, także dlatego ze zakres tej przebudowy, jak i natężenie niektórych funkcji portu po przebudowie, bardzo silnie wpłyną w wielu aspektach na cały obszar miasta, w tym na sposób jego zagospodarowania, na system komunikacji drogowej miasta oraz na jakość życia nas mieszkańców.

 p1 Copy

Il. Przedmiot petycji.

 

 

 

1 A. Wnosimy, aby Rada Miasta Ustka publicznie (W tym poprzez BIP); | wskazała mieszkańcom Ustki jakie skutki finansowe spowoduje w budżecie miasta Ustka i wfinansach spółki komunalnej miasta zarządzającej portem w Ustce, zwanej dalej ,,Spółką”: i/ korzystanie' przez ww. Spółkę lub przez miasto z nowej infrastruktury, która powstanie W wyniku przedmiotowej przebudowy portu.

Oczywiście mając na uwadze, że Inwestorem i wnioskodawca o dofinansowanie tej inwestycji jest Urząd Morski W Słupsku, wnosimy 0 przedstawienie ww. prognoz finansowych dla planowanychz, przynajmniej pierwszych trzech lat eksploatacji tej infiastruktury bezpośrednio już przez ww. Spółkę i/lub miasto. Wnosimy, aby prognoza ta oparta była o obiektywnie istniejące dane oraz profesjonalnie i rzetelne wykonane projekcje, w tym -konsekwentnie dla już podjętego zakresu przebudowy- W oparciu o parametry' infrastruktury i przeładunków wskazane w wyżej przywołanej dokumentacji aplikacyjnej. Wnosimy o tą informację publiczną niezależnie od prawnej fonny wejścia przez Spółkę (lub miasto) w prawo eksploatacji tej ww. infrastruktury

portowej, która powstanie po rozbudowie portu. Wnosimy, aby w odpowiedzi znalazła się także następująca informacja uzupełniająca ww. kwestie: czy faktycznie prawdą jest, iż do dnia wpływu niniejszej petycji, władze miasta nadal

nie znały nawet wstępnych, smcowanych skutków finansowych dla Ustki, jakie spowoduje dla miasta zarówno ten zakres rozbudowy jak i eksploatacja przedmiotowej infrastruktury, objętej planem rozbudowy w zakresie określonym dokumentacją aplikacyjną (chodzi o bezpośredni wpływ na budżet miasta i ewentualnie pośredni poprzez spółkę komunalną miasta zarządzaj ącą portem).

 

 1. 2. poinformowała mieszkańców Ustki jaki jest kalkulowany tonaż przeładunków w porcie, na takim wymaganym poziomie aby Spółka w okresie eksploatacji ww. nowej infrastruktury po rozbudowie

portu, wypracowywała własne środki finansowe pochodzące z działalności gospodarczej w porcie na pokrycie kosztów eksploatacji ww. nowej infrastruktury portowej. .Pytanie jest istotne z uwagi na nieuchronną kolizję dużej skali przeładunków z innymi dotychczasowymi funkcjami miasta która generować będzie potencjalny hałas (port ma śródrniejskie/centralne usytuowania w mieście), a także z uwagi na potrzebę skomunikowania drogowego portu przez zamieszkałe miasto.

 1. poinformowała mieszkańców Ustki, jaki zakłada się rodzaj przeładunków -który będzie realizowany z wykorzystaniem tej nowej i wielkiej infrastruktury portowej objętej wnioskiem o dofinansowanie- zważywszy że już powszecłmie znany jest problem systematycznego spadku ryb w akwenie Morza Bałtyckiego. Tym bardziej, że wniosek o dofinansowanie wraz z integralnym studium wykonalności, wskazuje powstanie tak dużej jak na Ustkę infiastruktury portowej celem poprawy bezpieczeństwa, postoju i obsługi właśnie statków gbackich, w tym „dużych jednostek rybackich”.

Pytanie jest także o tyle istotne, że dokumenty aplikacyjne inwestycji zakładają:/ wybudowanie infrastruktury portowej umożliwiającej przeładunki o tonażu vrynoszącym niestety aż 3203- 426 tys. ton rocznie, co wymusza m.in. zabetonowanie/utwardzenie plaży zachodniej na długość ok. 400m i tym samym wyłączenie jej z rekreacji m.in. turystycznej. Wpłynie to bez wątpienia negatywnie na dotychczasową firnkcję turystyczną calego miasta i dotychczas wypracowaną pozycję Ustki jako miasta turystycznego i uzdrowiskowego.

 

 1. poinformowała mieszkańców' Ustki, na ile szacowany jest wzrost nowych miejsc pracy w Ustce w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji z tak rozbudowana funkcją prxeładunkową. Czy prawdą jest, że w wyniku wykonania planowanego zakresu przebudowy portu, w mieście Ustka powstanie dodatkowa ME do 20 nowych miejsc pracy (analogia do np. portu w Darłowie)?

 

 1. 5. udzieliła odpowiedzi, czy jest rzeczywiście prawdą, że wybudowanie portu przyczyni się do wzrostu“ W obszarze miasta Ustka, natężenia ruchu liczby pojazdów kwalifikowanych jako ciężkie, w tym odpowiadającym TIROM, na poziomie prognozowanym w kolejnych latach od 19775 sztuk na dobę do 2015 sztuk pojazdów na dobę?

 

 1. udzieliła odpowiedzi, czy prawdą jest, że jak dotąd nie przewiduje się w żadnych planach i w żadnej dokumentacji miejskiej, jakichkolwiek osłon akustycznych przy ul. Koszarowej, która  przecież przebiega przez osiedla mieszkalne i przy szkole, a która to wedlug projektu nowego Studium Komunikacyjnego (patrz BIP) jest jednak częścią faktycznie planowanej trasy komunikacyjnej prowadzącej przez miasto do portu z faktycznie planowaną w porcie tak silnie rozwiniętą funkcją właśnie przeładunkową (patrz doktunentacja aplikacyjną).

 

I B. Wnosimy także o: publiczną ocenę na bazie rzetelnych danych oraz profesjonalnie i obiektywnie opracowanych analiz, czy i w jakim stopniu port po przebudowie planowanej w dotychczasowym zakresie (dokumentacja aplikacyjna), negatywnie wpłynie na:

 1. a) rozwój kierunku turystycznego w Ustce, status uzdrowiska oraz funkcję mieszkaniową;
 2. b) rynkową wartość nieruchomości w Ustce (domy jednorodzinne, pensjonaty, mieszkania,

itp.) i atrakcyjność inwestycyjną w Ustce.

 P2 Copy

Uzasadnienie

 

Radni Rady Miasta Ustka są osobami zaufania publicznego. Obiektywne i wyczerpujące udzielenie odpowiedzi na pytania zwarte w petycji, pozwoli mieszkańcom poznać wiarygodne uwarimkowania dla ich życia jakie spowoduje tak znacząca rozbudowa funkcji przeładurikowej w porcie i podjąć własne w związku z tymi decyzje. To Rada Miasta może decydować o zinianie kierunku rozwoju miasta. Przedtem jednak wymagane są rzetelne infonnacje dla mieszkańców przedstawiane w ramach rzetelnych i szerokich konsultacji społecznych. A jak dotąd, brak jest publicznego i rzetelnego przestawienia skutków planowanego zakresu rozbudowy portu. Brak jest np. analizy rzeczywistych potrzeb zaplecza gospodarczego Ustki i regionu uzasadniających tak dużąrozbudowę portu, która pozwoli na realizację dużej skali przeładurików W małym i turystycznym miasteczku nadmorskim. Brak też analizy wpływuobiektywnie istniejących możliwości rozwojowych innych polskich portów, w tym szczególnie sąsiednich np. Darłowa. Jest obawa, że brak podstawowych analiz poprzedzających decyzje leżące w kompetencji Rady Miasta (np. dot. MPZ) a dotyczących skali rozbudowy portu, skutkować będzie wyłącznie znaczącym obniżeniem konkurencyjności turystycznej naszego miastai negatywnie wpłynie zarówno na poziom budżetu miasta jak i spowoduje obniżenie ismiejącej liczby miejsc pracy w Ustce bezpośrednio lub pośrednio wynikających z branży turystycznej (sezonowe dzierżawy terenów miejskich, usługi motoryzacyjne w mieście, fryzjerskie, itd.). Rada Miasta jest organem stanowiącym i kompetentnym ustawowo i statutowo do udzielenia odpowiedzi na pytania zwarte w petycji, zwłaszcza że do dyspozycji ma cały aparat wykonawczy w rodzaju profesjonalnych urzędników miejskich z Burrnistrzem miasta jako ustawowym i statutowym organem wykonawczym na czele. Wprawdzie Inwestorem jest Urząd Morski w Słupsku, ale powszechnie wiadomo iż władze wykonawcze miasta bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli, w rzeczywistej i ścisłej współpracy z Urzędem Morskim, aktywnie uczestniczyli w całym procesie wypracowania koncepcji i warunków przeprowadzenia tej przebudowy określonej dokumentami aplikacyjnymi o dofinansowanie z funduszu UE. Podkreślamy - uważamy iż modernizacja portu jest absolutne konieczna m.in. z uwagi na stan techniczny falochronów i wysokie falowanie w porcie, jednak obawiarny się że ukiemnkowanie tej rozbudowy' na infrmtrukture umożliwiającą tak dużą skalę przeładunków, spowoduje straty W budżecie miastai pogorszy' jakość życia nas mieszkańców.

Pytania zawarte w petycji zrodziły się po naszym zapoznaniu się z projektem MPZP „Tereny portu”.Pytania te są zasadne tym bardziej, że przedstawiany' w sierpniu br. mieszkańcom miasta (w tym debata publiczna) projekt MPZP dotyczący portu, posiada zupełny brak wymaganej przepisami prawnymi prognozy wpływu ustaleń przedstawionego MPZP na „dochody wlasne i wydatki gminy” (patrz wymogi

w § ll Rozporüydzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

 

Z poważaniem

Podpisy 25 mieszkańców Ustki.

p3 Copy